Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
Dane teleadresowe


Organizacja studiów

WYBÓR SPECJALNOŚCI

 • przy zapisie na studia, kandydaci NIE okreslają  specjalności.
 • wybór specjalności następije PO drugim roku studiów

KIERUNKI STUDIÓW

Aktualnie oferujemy studia na kierunkach

 • Zarządzanie
 • Socjologia
 • Bezpieczeństwo Narodowe

SPECJALNOŚCI

Zarządzanie

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie w Biznesie
 • Zarzadzanie Bezpieczeństwem

Socjologia

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Media i Komunikacja Społeczna
Bezpieczeństwo Narodowe
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem
 • Bezpieczeństwo Gospodarcze

WARUNKI URUCHOMIENIA KIERUNKU I SPECJALNOŚCI

Uruchomienie studiów licencjakich zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na kierunku studiów wynosi 40 osób.

Uruchomienie danej specjalności na prowadzonym kierunku studiów licencjakich zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na specjalność wynosi 20 osób.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • I rok studiów- to studia unitarne
 • II rok studiów to studia na danym kierunku
 • III rok studiów to studia na wybranej specjalności
 • Student może studiować równolegle na drugim kierunku lub na drugiej specjalności.

Zajęcia realizowane są w trzech trybach:

 • studiów dziennych (stacjonarnych),
  Zajęcia odbywają się w formie zajęć w dni powszednie od poniedziałku do piątku
 • studiów niestacjonarnych  (weekendowych),
  Zajęcia odbywają się w formie zajęć w weekendy tj. w soboty i niedziele lub w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Studia wspierane są zajęciami w formule e-learningu
 • studiów niestacjonarnych  (weekendowych) wspomaganych internetowo
  Zajęcia odbywają się w formie zajęć w weekendy tj. w soboty i niedziele, w tym samym czasie co zajecia na studiach niestacjonarnych- tradycyjnych, z tym, ze wykładowca, wykorzystuje przekaz  poprzez łacza internetowe, w trybie on-line, co pozwala studentowi na aktywny udział w prowadzonych zajęciach, z dowolnie wybranego przez siebie miejsca (miasta czy państwa)

Niezależnie od trybu studiów zajęcia realizowane są zarówno w formule tradycyjnej- w siedzibie uczelni jak i z wykorzystaniem internetu).

OKRES NAUKI

Studia zaczynają się w październiku bądź w marcu i trwają 6 semestrów. W zależności od kierunku pełen program trzyletnich studiów licencjackich obejmuje:

 • Studia Dzienne (stacjonarne): 2000 godzin
 • Studia Niestacjonarne (weekendowe):Zarzadzanie- 1490 godzin, Socjologia i Bezpieczeństwo Narodowe - 1260 godzin

W każdym trybie stuiów zajęcia są prowadzone w postaci wykładów, konwersatoriów, warsztatów i ćwiczeń, metodą tradycyjną lub/ i  poprzez internet. Studia kończą się napisaniem na ocenę pozytywną pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu dypllomowego.

ROK AKADEMICKI

Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września roku następnego.

INDYWIDUALNY TOK STUDIÓW

Studenci mają możliwość indywidualnej realizacji programu studiów w ramach tak zwanego Indywidualnego Toku Studiów (ITS) oraz Indywidualnego Planu Studiów (IPS). Zasady i warunki odbywania studiów w trybie indywidualnym określa Regulamin Studiów WSZP.

UKOŃCZENIE STUDIÓW

Dyplom

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • zaliczenie wszystkich semestrów
 • uzyskanie min. 180 pkt ECTS
 • napisanie na ocenę pozytywną pracy dyplomowej
 • zdanie egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym.

 

Absolwent Uczelni otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych z określeniem wybranej specjalności oraz tytuł zawodowy LICENCJATA. 

Kierunek studiów na dyplomie :

 • zarządzanie
 • socjologia
 • bezpieczeńsdtwo narodowe

Uzyskiwany tytuł

Licencjat na wybranym kierunku studiów i specjalności.

Suplement do Dyplomu

Wraz z Dyplomem studiów absolwent otrzymuje Suplement do dyplomu, który zawiera pełne informacje dotyczące ukończonych studiów oraz wykaz przedmiotów wraz z ilością godzin.

OPŁATY

System opłat na studiach licencjackich zawarty jest w Regulaminie Odpłatności i oparty jest na następujących zasadach:

 • opłaty są określone i stałe dla całego okresu studiów a wysokość czesnego jest podawana studentom w momencie zapisu,
 • z ważnych powodów wymienionych w Regulaminie Opłat, wysokość czesnego w danym roku akademickim, może ulec zmianie w wysokości do 5% lub wskaźnika inflacji podanego przez GUS.
 • płatności czesnego za dany rok studiów mogą być uiszczane w formie wpłaty jednorazowej lub wpłat ratalnych - 2 lub 8 rat.
 • poza opłatami za studia – studenci zobowiązani są do różnego rodzaju opłat dodatkowych – np. za powtarzanie egzaminu, wyrobienie legitymacji, dyplom itp.


Pełne tabele odpłatności znajdują się w dziale OPŁATY

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

W momencie złożenia ślubowania, student zobowiązuje się do przestrzegania określonych obowiązków oraz nabywa określone prawa. Prawa te ujęte są w podstawowych aktach prawnych: państwowych (ustawy, rozporządzenia) oraz uczelnianych: Statut , Regulamin Studiów, Regulamin Odpłatności, Regulamin Stypendialny itp.

Studenci mają prawo do zrzeszania się, a ich podstawowym organem jest Samorząd Studencki.

ZACHĘTY DLA DOBRYCH STUDENTÓW

Uczelnia stosuje system zachęt dla zdolnych studentów, bądź to w postaci stypendiów naukowych bądź tez w postaci zniżek czesnego w przypadku podjęcia studiów na drugiej specjalności lub specjalizacji. Ponadto, studenci mogą uczęszczać na dodatkowe szkolenia – bezpłatne lub na preferencyjnych warunkach finansowych.

Studenci mogą brać aktywny udział w życiu Uczelni, poprzez uczestnictwo w:

 • targach,
 • seminariach,
 • konferencjach,
 • dniach otwartych,
 • pracach badawczo-projektowych.
 • uzyskują zniżki czesnego.

POMOC SOCJALNA

Student Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem może otrzymać pomoc materialną w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium za wyniki w nauce,
 • jednorazowej zapomogi losowej.


Kontakt • Copyright © WSZP • Polityka prywatności (cookies)
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.